Bohuslav Brouk

Zde trapno existovat

Archiv Srpen, 2011

Nabídka Broukovy Jazykové komiky (1941)

Antikvariát v pražských Nuslích nabízí k prodeji za bezkonkurenční cenu 190 Kč Broukovu estetickou studii Jazyková komika, ojedinělé, průkopnické strukturalistické dílo, svým humorným zaměřením blízké surrealismu, v němž Brouk zavádí typologii jednotlivých jazykových forem komiky. Po skončení druhé světové války (1946) byla publikace obhájena jako dizertační práce u profesorů Jana Mukařovského, Otakara R. Machotky a Jana B. Kozáka na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Profesor Mukařovský ve svém posudku mj. uvedl, že hlavní zásluhou Broukovy práce je „vyhledání co nejúplnějšího seznamu možností, které jazykový materiál komičnu poskytuje, a roztřídění tohoto značně bohatého i různorodého materiálu“*.

Poznámky


* MUKAŘOVSKÝ, Jan. Posudek o disertační práci dr. Bohuslava Brouka Jazyková komika. Rkp., Bratislava, 7. května 1946, s. 1 (uloženo v Archivu Univerzity Karlovy v Praze). Cit. dle DEBNÁR, Viktor A. Ani labuť ani brouk. In BROUK, Bohuslav. Životní sloh. Brno: Barrister & Principal, 2010, s. 81.

OBSAH PUBLIKACE

1. Komické projevy jazykové
2. Zvukově komická mluva a její význam
3. Komický slovník, tvarosloví a skladba
4. Komické slovní hříčky a vtipy
5. Komický záznam

O Jazykové komice se můžete dočíst více například v níže uvedených textech:

BEČKA, J[osef] V. Komika a humor v jazyce. Naše řeč, 1946, r. 30, č. 4-5.

SVOBODA, K. Jazyková komika. Listy filologické, 1942, r. 69, seš. 4, s. 280-282.

TOMÁŠEK, Petr. Teorie komiky nebo komická teorie?: Bohuslav Brouk estetikem. In GILK, Erik (ed.). Karel Poláček a podoby humoru v české literatuře 19. a 20. století: Sborník příspěvků ze sympozia Karel Poláček a podoby humoru v české literatuře 19. a 20. století konaného 20.-22. května 2004 v Rychnově nad Kněžnou. Boskovice: František Šalé – Albert, 2004, s. 34-40.

T[ROST], P[avel]. O jazykové komice. Slovo a slovesnost, 1941, r. VII, s. 219–220.

Bohuslav Brouk: Jazyková komika (1941), obálka Karel Černý

Opět vychází Erotická revue

Pražské nakladatelství Torst vydalo v červenci letošního roku nový reprint legendární Erotické revue, kterou vydával Broukův přítel malíř Jindřich Štyrský počátkem třicátých let minulého století jako „přísně soukromý tisk“. První reprint ve třech svazcích vyšel v nakl. Torst již v roce 2001, současná edice má podobu pouze jednoho svazku.

Z textu nakladatele: „Reprint jednoho z nejnedostupnějších a nejvzácnějších knižních projektů české meziválečné avantgardy. Na naléhání zájemců o moderní české umění z řad historiků umění, literatury a studentů vydává nakladatelství Torst fotoreprinty všech tří ročníků Štyrského Erotické revue. Na literární a výtvarné podobě tohoto unikátního projektu se podíleli mimo jiné J. Štyrský, Toyen, A. Hoffmeister, F. Bidlo, A. Pelc, E. Filla, A. Wachsman, B. Brouk, V. Nezval, F. Halas, J. Hořejší, F. HrubínV. Závada, překládány zde byly mj. texty Aragonovy, Freudovy, BretonovyEluardovy.“

V Broukově případě obsahuje revue dva příspěvky: Onanie jakožto světový názor (říjen 1930–květen 1931, r. 1, s. 79–84) a Chvála cudného rozumu (duben 1933, r. třetí, s. 24–28).

Více se o Erotické revui můžete dočíst zde.

Erotická revue (obálka; Torst, 2011)

Právě vychází O šalbě svobody a filosofie

V pražském nakladatelství Volvox Globator vyšla počátkem srpna studie Bohuslava Brouka O šalbě svobody a filosofie, v níž autor radikálně a provokativně demytizuje fundamentální hodnoty a pojmy, tradičně považované za nezpochybnitelné – filosofii, svobodu a demokracii.

Publikace představuje závěr (s. 417–466) rozsáhlého spisu O šalbě svobody a filosofie s podtitulem Pojem svobody v dějinách lidského myšlení a jeho patřicný význam, na němž začal Brouk pracovat během roku 1953 v Melbourne (s vlastním psaním započal o rok později), zcela poslední změny do textu zanesl koncem roku 1958 v Londýně, pričemž samotný závěr je datován 21. dubnem 1958 v australském East Brightonu. Studie je doplněna esejí Problém svobody v lidské kultuře (Svědectví, 1960, r. III, č. 12, s. 300–323; přetišteno v souboru Broukových textů z exilu Zde trapno existovat, ed. Viktor A. Debnár. Brno: Host, 2008, s. 172–205). Publikace představuje poslední dosud nalezený a nepublikovaný autorův text.

OBSAH

Místo úvodu (B. Brouk)

O šalbě svobody a filosofie
Nové poslání filosofie
Svoboda jako sociální fakt
Plánování svobody

Problém svobody v lidské kultuře
Svoboda a atomy
Svoboda jako zákonitost
Pokusy o smír s determinismem
Existencialistická svoboda
Nesmysl a smysl libertismu
Svoboda a odpovědnost
Dětské nemoci determinismu
Kritika Lockeova pojmu svobody
Svoboda a rozhodování
Občanská svoboda
Politická svoboda
Specifické svobody
Co je svoboda?
Svoboda a životní sloh

Dodatky
Obrazová příloha
Výběrový jmenný rejstřík
Ediční poznámka

K vydání připravil, texty na záložkách, poznámky pod čarou a ediční poznámku napsal, obrazovou přílohu a jmenný rejstřík sestavil Viktor A. Debnár. Obálka Viktor A. Debnár. Sazbu z písma Jannon Strešovické písmolijny připravil Karel Horák. Vydání první, 146 str. Vydání publikace podpořilo Ministerstvo kultury ČR.

Bohuslav Brouk: O šalbě svobody a filosofie (2011), obálka Viktor A. Debnár