Bohuslav Brouk

Zde trapno existovat

Archiv Březen, 2012

Rostislav Švácha: Architektura čtyřicátých let

[…]  Dobovým despektem vůči velkoměstské City si lze vysvětlit fakt, proč ze stránek poválečných časopisů takřka úplně vymizela řada architektonických témat, jimiž se pyš­nil funkcionalismus dvacátých a třicátých let. V Architektuře ČSR nebo v Architektovi bychom marně pátrali po bankách, protože se žádné nestavěly, ale nenalezneme v nich ani řadové obytné domy s luxusními apartmány, třebaže v pozdně funkcionalistické pro­dukci pražských architektů Bohumila Kříže a Josefa M. Rathouského takové domy existo­valy. Nenajdeme v nich ani domy kancelářské nebo obchodní. Ojedinělí pováleční představitelé těchto stavebních druhů se přizpůsobovali antiliberální společenské mentalitě. Fasády Vichrova obchodního domu v Brně od Norberta Trollera (asi 1946–1948) i tamní tržnice na Zelném trhu od Emanuela Hrušky (1947–1949) téměř postrádají volné plochy pro reklamy a firemní logotypy. Obdobnou střízlivostí se vyznačuje jiný osamělý příklad metropolitního typu stavby, obchodní pasáž pražského kina Světozor od Jaroslava a Karla Fišerových (1947–1949), neozdobená komerční typografickou reklamou, nýbrž náročnou monumentální vitráží od malíře Františka Hudečka. Reklamní nápisy totiž příliš zaváněly liberalismem, „przníce tvářnost budov a veřejných hal“, dočítáme se v knize Lidé a věci od psychoanalytika Bohuslava Brouka (1947).1 […]

Úryvek z příspěvku Rostislava Šváchy Architektura čtyřicátých let (in PLATOVSKÁ, Marie – ŠVÁCHA, Rostislav. Dějiny českého výtvarného umění. V. díl. 1939–1958. Praha: Academia a Ústav dějin umění AV ČR, 2005, s. 60.

Poznámky


1 Bohuslav Brouk, Lidé a věci. Praha 1947, s. 304–306. Proti reklamním nápisům na fasádách vystupoval také [Broukův přítel – pozn. autora webu] František Kovárna, Výtvarné epištoly. Praha 1941, s. 17–18.

Dějiny českého výtvarného umění. V. díl. 1939–1958 (2005, obálka)

Historik architektury Rostislav Švácha (1952; foto Karolína Jirkalová, 2010)

Bohuslav Brouk na vlnách Českého rozhlasu 3-Vltavy

Ve čtvrtek 15. března 2012 od 10 hod. odvysílá stanice Český rozhlas 3-Vltava pořad Bohuslav Brouk: Co je svoboda?

Jedná se o kapitolu z Broukovy studie Problém svobody v lidské kultuře, poprvé uveřejněné v exilovém časopise Svědectví v roce 1960. Účinkuje Jan Hartl. Režie Markéta Jahodová.  Pořad trvá 15 min.

Pořad si můžete poslechnout zde.

Bohuslav Brouk: Problém svobody v lidské kultuře (Svědectví, 1960), titulní strana