Bohuslav Brouk

Zde trapno existovat

Archiv Únor, 2020

Otakar Nováček a Bohuslav Brouk

[…] K teorii, že je Nováček autorem Ráje a pekla lásky přispívá i samotný obsah a vyznění této knihy. Téma vztahu mezi mužem a ženou se mimo Ráje a pekla lásky často objevuje v Nováčkových fejetonech a článcích. Nemalá část knihy je věnována sexuálním úchylkám. Že tato problematika patřila mezi témata, o která se Nováček zajímal a která ho fascinovala, dokládá i kniha Páter Mrskač. Především však stále zmiňoval, jak je podle něj sexualita důležitá pro umění a pohrdal lidmi, kteří erotiku v umění již z principu odmítali (viz předmluva knihy Povídky staré manykýrky, kniha Ňadra a podobně), tato myšlenka je podrobně rozvinuta i v Ráji a peklu lásky. Ráj a peklo lásky pak tedy působí pouze jako dílo, ve kterém Nováček těmto myšlenkám poskytl větší prostor a kde je dále rozvíjel.

Co se týče žánru knihy, jedná se o jakési filozofické zamyšlení o lidské sexualitě, či o delší odbornou esej. Je určena spíše laickému publiku, jsou zde vysvětlovány základní pojmy z oblasti sexuologie, zároveň však autor od publika předpokládá zájem o dané téma. Své názory se autor snaží podpořit zmínkami o dalších odbornících, kteří sdílí autorův přístup k problematice. Nejedná se však o dílo čistě odborné, autor neodkazuje na žádné konkrétní studie, které by jeho závěry potvrdily, nesnaží se do oblasti sexuologie přinést žádná nová stanoviska či teorie, text slouží pouze jako jakýsi úvod do této problematiky.

Podobné problematice se ve svých dílech v Česku velmi podrobně věnoval například Bohuslav Brouk. Bohuslav Brouk byl velkým obdivovatelem Freudovy psychoanalýzy. V roce 1933 vyšla jeho kniha Psychoanalytická sexuologie. Jedná se o dílo čistě odborné, ve kterém autor vysvětluje různé pojmy související s oblastí sexuologie, objevují se zde definice různých sexuálních úchylek, definice autoerotiky a její různé formy, dále kniha pojednává o historickém vývoji prostituce, zmiňuje se taktéž o změnách ve vnímání morálky a podobně. Na rozdíl od Nováčkova Ráje pekla a lásky, ve kterém autor předkládá svoje vlastní názory na problematiku, je Broukova kniha čistě odborně zaměřená, autor se snažil, aby všechny informace v knize obsažené vyznívaly jako vědecky potvrzená fakta. Podobnost mezi těmito díly ale můžeme spatřit například ve výběru témat, obě knihy se podrobně věnují především různým sexuálním úchylkám. […]

Úryvek z magisterské diplomové práce Petry Čapkové Zpracování části fondu Otakara Nováčka z Oddělení dějin literatury Moravského zemského muzea (Brno: Filozofická fakulta Masarykovy univerzity, 2019, s. 29); k O. Nováčkovi více zde a zde.

 

Otakar Nováček (1901-1986), foto: www.brno.cz

Otakar Nováček (1901-1986), foto: http://www.brno.cz