Bohuslav Brouk

Zde trapno existovat

Literatura

ASPLEY, Keith. Historical Dictionary of Surrealism. Lanham, Toronto, Plymouth (UK): The Scarecrow Press, 2010, s. 89-90.

BEASLEY-MURRAY, Tim. Masturbation as World-View: Bohuslav Brouk and the Psychoanalytical Revolution. Psychoanalysis in Central and South Eastern Europe and Russia – A Workshop sponsored by the Centre for East European Language-Based Area Studies, UCL SSEES, London, September 2008.

BLAHYNKA, Milan. Surrealismus: Z výkladu o poezii třicátých let pro Dějiny české literatury 1918–1945. Česká literatura, 1989, r. 37, č. 3, s. 244.

Bohuslav Brouk [heslo]. Wikipedie – otevřená encyklopedie.

BORECKÝ, Vladimír. Bohuslav Brouk a psychoanalýza v českém surrealismu v letech 1930–1947 in Český surrealismus 1929–1953. Eds. Lenka Bydžovská a Karel Srp. Praha: Argo a Galerie hlavního města Prahy, 1996.

BORECKÝ, Vladimír. Bohuslav Brouk v exilu. Ateliér. 10. 10. 1996, r. 9, č. 21, s. 12.

BORECKÝ, Vladimír. Psychoanalýza v ilegalitě: Osudy Freudova učení v českých zemích. Dějiny a současnost, duben 2006, r. XXVIII, č. 4, 34-36.

B[ORECKÝ], V[ladimír]. Skeptický ctitel svobody in DRÁPALA, Milan (ed.). Na ztracené vartě Západu: Antologie české nesocialistické publicistiky z let 1945–1948. Praha: Prostor, 2000.

BRABEC, JiříGRUŠA, Jiří – HÁJEK, Igor – KABEŠ, PetrLOPATKA, Jan. Slovník zakázaných autorů 1948–1980. Praha: Státní pedagogické nakladatelství 1991.

Brouk, mercedes české avantgardy [rozhovor Jiřího Peňáse s editorem Viktorem A. Debnárem]. Lidové noviny, 1. září 2010, r. XXIII, č. 203, s. 10.

BROUK, Bohuslav. Zde trapno existovat. Ed. Viktor A. Debnár. Brno: Host, 2008.

BYDŽOVSKÁ, Lenka – DUFEK, Antonín – SRP, Karel. Krása bude křečovitá. Surrealismus v Československu 1933-1939. Hluboká nad Vltavou a Praha: Alšova jihočeská galerie a Arbor vitae, 2016.

Český Sigmund Freud — Bohuslav Brouk. Český rozhlas 3 — Vltava, 31. prosince 2002, 50 min. (během pořadu zazněly životopisné informace o B. B. a úryvky z jeho textů; části pořadu byly později reprízovány).

DEBNÁR, Viktor A. Ani labuť, ani brouk. Literární noviny, 12. prosince 2005, r. XVI, č. 50, s. 10.

DEBNÁR, Viktor A. Ani labuť, ani brouk in BROUK, Bohuslav. O pošetilosti života i smrti. Praha: Volvox Globator, 2009 a O funkcích práce a osobitosti. Praha: Volvox Globator, 2009.

DRÁPALA, Milan. Individualista s kolektivistickými ideály in BROUK, Bohuslav. Na obranu individualismu: Publicistika z let 1930–1960, ed. Viktor A. Debnár, Praha: Academia, 2014, s. 123-162.

DROBNÝ, Jaroslav. Obtížný Brouk. Hobulet, únor 2021 (vyšlo 25. 1. 2021), č. 2, str. 20-22 (pdf verze).

DRYJE, František. A vůbec, tenhleten Brouk! in BROUK, Bohuslav. O funkcích práce a osobitosti. Praha: Volvox Globator, 2009.

ECKSTEINOVÁ, Jana. Koncepce životního slohu u Bohuslava Brouka v kontextu české meziválečné avantgardy. Magisterská diplomová práce. Praha: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2016.

FIRLEJ, Agata. Onanizm jako światopogdląd: O czeskiej rewolucji seksualnej spod znaku Bohuslava Brouka. RitaBaum, lato 2012, nr. 24, s. 121-124.

HORÁKOVÁ, Lucie. Erotika v české fotografii ve 20. a 30. letech. Bakalářská diplomová práce. Brno: Filozofická fakulta Masarykovy univerzity, 2010.

HRDLIČKA, Josef – LANGEROVÁ, Marie – TIPPNEROVÁ, Anja – VOJVODÍK, Josef. Symboly obludností: Mýty, jazyk a tabu české postavantgardy 40.–60. let. [Praha]: Malvern, 2009 [de facto 2010].

HRUBAN, Z[deněk]. Pět let od smrti dr. B. Brouka. Nedělní Hlasatel (Chicago), 29. května 1983, r. XCII, č. 21, s. 10–11, 18.

HUEBNER, Karla Tonine. Eroticism, Identity, and Cultural Context: Toyen and the Prague Avant-garde. PhD. dissertation. [Pittsburgh]: University of Pittsburgh, 2008.

HUEBNER, Karla. Fire Smoulders in the Veins: Toyen’s Queer Desire and Its Roots in Prague Surrealism. Papers of Surrealism, Spring 2010, iss. 8.

JANOUŠEK, Pavel a kol. Dějiny české literatury 1945-1989. I.-III. díl. Praha: Academia, 2007 a 2008.

JAROŠOVÁ, Helena. Život slohový, život zvládnutý: Zamyšlení nad teoriemi Bohuslava Brouka. In BROUK, Bohuslav. Životní sloh. Brno: Barrister & Principal, 2010, s. 7-17.

KOSATÍK, Pavel. S demokracií je to jako s nudismem… Deník N, 20. května 2022, r. 4, č. 98, s. 14–15; na webu otištěno pod titulem Citlivec, který miloval boření konvencí, šokoval svými úvahami o sexu a s demokracií se to podle něj má jako s nudismem.

KOŠNAROVÁ, Veronika. Bohuslav Brouk [heslo]. Internetový Slovník české literatury po roce 1945.

KRÁLOVÁ, Markéta. Meze tolerance erotického motivu v umění na příkladu meziválečné tvorby v Československu. Magisterská diplomová práce. Brno: Filozofická fakulta Masarykovy univerzity, 2010.

KROULÍKOVÁ, Lucie. Pojem „životního slohu“ v české estetice. Bakalářská diplomová práce. [České Budějovice]: Filozofická fakulta Jihočeské univerzity, 2013.

KUČERA, Martin. Brouk, Bohuslav [heslo]. In RICHTER, Jaroslav (ed.). Biografický slovník Českých zemí.  VII. sešit: Bra-Brum. Praha: Libri, 2007, s. 200-201.

KUCHAŘOVÁ, Markéta. Karel Teige, Jan Mukařovský a Bohuslav Brouk jako teoretikové surrealismu: Surrealistický objekt v reflexích českých teoretiků. Magisterská diplomová práce. Praha: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2016.

LANGEROVÁ, Marie. Svůdnost avantgardy, fetišistický jazyk. Česká literatura, 2007, r. LV, č. 6, s. 831–832.

MAŇASOVÁ HRADSKÁ, Helena. Vizualizace metafory pokroku v reklamě meziválečného Československa. Dizertační práce. Brno: Filozofická fakulta Masarykovy unvierzit, 2010.

mb [= BLAHYNKA, Milan]. Bohuslav Brouk. In FORST, Vladimír a kol. Lexikon české literatury: Osobnosti, díla, instituce. Sv. 1, A–G. Praha: Academia, 1985 (dotisk 2000).

MILJAČKI, Ana. The Optimum Imperative: Czech Architecture for the Socialist Lifestyle, 1938-1968. London a New York: Routledge, 2017.

MILJAČKI, Ana. The Optimum Aesthetic: Environment, Lifestyle and Utopia in the Postwar Czech Architectural Discourse. PhD. dissertation. Cambridge, MA: Harvard University, 2007.

Nová edice (O. Jirsák). Slovník českých nakladatelství 1849-1949; (informace o sporu s Karlem Janským ohledně publikace šifrovaných částí deníků Karla Hynka Máchy).

PACHMANOVÁ, Martina. Lidé, věci, paradoxy (1946–1970) in HUBATOVÁ VACKOVÁ, Lada – PACHMANOVÁ, Martina – PEČINKOVÁ, Pavla (eds.). Věci a slova: Umělecký průmysl, užité umění a design v české teorii a kritice 1870-1970. Praha: Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze, 2014, s. 360–361.

PAPOUŠEK, Vladimír. Avantgarda a nostalgie: Proměny diskursu v textech Bohuslava Brouka in PAPOUŠEK, Vladimír. Gravitace avantgard: Imaginace a řeč avantgard v českých literárních textech první poloviny dvacátého století. Praha: Akropolis, 2007 (jedná se o studii původně psanou pro publikaci Zde trapno existovat – viz výše -, v níž je studie rovněž otištěna).

PAPOUŠEK, Vladimír. „Život nejde odkládat, a zvláště nikoliv pro nějakou doktrínu!“: Umění, kultura a Bohuslav Brouk in BROUK, Bohuslav. Na obranu individualismu: Publicistika z let 1930–1960, ed. Viktor A. Debnár, Praha: Academia, 2014, s. 102-122.

PEJSKAR, Jožka. Poslední pocta: Památník na zemřelé československé exulanty v letech 1948–1989. Sv. 3. [Fallbrook]: vl. nákl., 1989 (upravený nekrolog Zdeňka Hrubana).

P. K. [= KRÁL, Petr]. Bohuslav Brouk in BIRO, Adam – PASSERON, René (eds.). Dictionnaire général du surréalisme et de ses environs. Fribourg: Office du livre a Paris: Presses universitaires de France, 1982.

POKORNÝ, Petr. O lásce k přírodě mezi Broukem a Dawkinsem. Analogon, [září] 2011, r. [23], č. 64, s. 83-85.

ROZHOŇ, Michal. Fenomén smrti. Disertační práce. Praha: Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, 2017 (zejména podkapitola Marnost života a smrti Bohuslav Brouk, s. 49-56).

S., T[adeusz]. Hlavní teze mladého Bohuslava Brouka. Antikapitalistické noviny, zima 2003, r. [1], č. 2, s. 28.

SAYER, Derek. Prague, Capital of the Twentieth Century: A Surrealist History. Oxford a Princeton: Princeton University Press, 2013.

Seznam exilové literatury ve sbírce Královské knihovny v Bruselu. [Fonds des écrivains en exil, de l’Europe de l’Est et de l’Europe centrale, Archives et Musée de la Littérature, Bibliothèque Royale Albert 1er de Belgique]. (Seznam zde uložené části pozůstalosti B. Brouka.)

SOLAŘÍK, Bruno. Boty, které netlačí: B. Brouk a F. Boas k problému svobody. Analogon, 2013, r. [25], č. 69, s. 112-116 (část studie Podivný případ doktora Jekylla a pana Brouka, otištěné v Broukově svazku Na obranu individualismu: Publicistika z let 1930–1960, ed. Viktor A. Debnár, Praha: Academia, 2014, s. 12-101).

SORFA, David. Bohuslav Brouk. Spaces of the Unconscious – conference organized by The Freud Museum London and The Anna Freud Centre, London, 9th October 2010.

SORFA, David. Phenomenological Autosexuality: Touch and Imagination in Švankmajer, Brouk and Patočka. Across the Frontiers: International Surrealism – interdisciplinary symposium organized by The Centre for Research in the Arts, Social Sciences and Humanities (CRASSH), Cambridge, 13th November 2009; abstract.

SRP, Karel. Stíny hieroglyfů. Řevnice: Arbor vitae, 2015.

ŠEBEK, Michael. Předválečný vývoj psychoanalýzy v Čechách. In MAHLER, Martin (ed.). Psychoanalýza v Čechách: Sborník ze semináře ke 140. výročí narození Sigmunda Freuda. Praha: Nakladatelství Franze Kafky, 1997.

ŠLAJCHRT, Viktor. Myslitel s podivnými spády. Respekt, 20. ledna 2003, r. XIV, č. 4, s. 23.

TELEROVSKÝ, Roman. Psychoanalýza v surrealismu: K surrealismu a psychoanalýze principu imaginace Zbyňka Havlíčka. Diplomová práce. Brno: Psychologický ústav Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, 1998 (zejména podkapitola „Psychoanalysa“ Bohuslava Brouka, s. 59-68).

Ten, kdo bránil individualismus [rozhovor Radima Kopáče s editorem Viktorem A. Debnárem]. Týdeník Rozhlas, 45/2011, s. 19.

TIPPNEROVÁ, Anja. Permanentní avantgarda?: Surrealismus v Praze. Praha: Academia, 2014; původně jako Die permanente Avantgarde?: Surrealismus in Prag. Köln, Weimar, Wien: Böhlau, 2009.

TOMÁŠEK, Petr. Teorie komiky nebo komická teorie?: Bohuslav Brouk estetikem. In GILK, Erik (ed.). Karel Poláček a podoby humoru v české literatuře 19. a 20. století: Sborník příspěvků ze sympozia Karel Poláček a podoby humoru v české literatuře 19. a 20. století konaného 20.-22. května 2004 v Rychnově nad Kněžnou. Boskovice: František Šalé – Albert, 2004, s. 34-40.

TOMEŠ, Josef a kol. Český biografický slovník XX. století. I. díl A-J. Praha a Litomyšl: Paseka a P. Meissner, 1999.

VAŠÁK, Pavel. Šifrovaný deník Karla Hynka Máchy. Praha: Akropolis, 2007.

vb [= BORECKÝ, Vladimír]. Bohuslav Brouk in GABRIEL, Jiří a kol. Slovník českých filozofů. Brno: Masarykova univerzita, 1998.

Vždycky jsem hrála s klukama. Dobrá adresa [kulturně-společenský časopis na internetu], [30. září] 2002, r. 3, č. 10, s. 51, 61–63. (Rozhovor Martina Gromana s Evou Jiránkovou.)

Ztratil plán života. Literární noviny, 12. prosince 2005, r. XVI, č. 50, s. 10 (rozhovor Viktora A. Debnára s Františkem Listopadem).

Život je trpělivé čekání na špatný konec: Rozhovor s Viktorem A. Debnárem, editorem knihy Bohuslava Brouka Zde trapno existovat. Kulturní magazín UNI, 1. 3. 2008, r. XVIII, č. 3, s. 29–31.

No comments yet»

Zanechat odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

Logo WordPress.com

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

Připojování k %s

%d blogerům se to líbí: